undefined

" Соціологічне дослідження «Луганська область: вплив на прийняття рішень обласноювладою» організовано Громадською організацією «Вибір»в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» за підтримки Європейського Союзу. Думки, висловлені експертами ГО «Вибір», жодною мірою не відображають офіційної позиції Центру політико-правових реформ та Європейського Союзу."

ПЕРЕДМОВА
З 20 серпня по 4 вересня 2018 року в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Попасній, було проведене дослідження «Луганська область: вплив на прийняття рішень обласною владою».
Опитування мало на меті виявити рівень участі громади у впливі на прийняття рішень обласною владою та рівень поінформованості громади про обласний бюджет.


Завданнями було:
1) Визначити рівень та канали поінформованості громади про діяльність обласної влади;
2) Визначити рівень впливу громади на прийняття владних рішень обласною владою;
3) Визначити поінформованість населення про обласний бюджет.


Дослідження покликане вирішити наступні проблеми. На момент проведення дослідження не було соціологічних даних оцінки населенням поінформованості мешканців області з боку обласної адміністрації, ефективності різних каналів комунікації між громадою та обласним рівнем влади. Наявність таких даних дозволила б обласній адміністрації отримати зворотній зв’язок з громадою стосовно своєї інформаційної роботи, поліпшити роботу з інформування громади . Також на момент проведення дослідження не було даних про рівень та форми впливу населення області на прийняття обласною адміністрацією певних рішень.

Саме розвиненість форм колективної дії населення в області, самоорганізації, включеності у суспільно-політичне життя, розвиненість каналів комунікації дозволяє свідчити про перетворення населення на суб’єкт дії – громаду, а отже досягти побудови демократичного та правового суспільства.


Об’єкт дослідження: мешканці міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, переважно активні громадяни.
Предмет дослідження: участь населення області у впливі на прийняття владних рішень на обласному рівні та поінформованість про обласний бюджет
Метод збору первинної соціологічної інформації – стандартизоване інтерв'ю. Математична обробка результатів здійснювалася за допомогою пакету SPSS.
Характеристика вибіркових сукупностей.
Вибіркова сукупність – 400 жителів міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна вибіркова сукупність репрезентативна за віком та статтю. Помилка вибірки не перевищує 5%.
Інтерв’юери отримували квотне завдання, а далі, відповідно до нього, здійснювали набір респондентів методом снігової кулі у визначеному населеному пункті.
Вибірка за статтю та віком виглядала наступним чином: 
  
 

Вік Чоловіки (N= 174) Жінки (N=226)
18–30 35 33
31–59 100 117
60 і старше  39 76РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Опитуваних просили дати відповідь на питання «Як Ви оцінюєте інформування мешканців міста про роботу та рішення обласної влади?». Варіант «дуже добре» обрало – 2%, «скоріше добре» – 8%, «в рівній мірі добре та погано» – 31%, «скоріше погано» – 36%, «дуже погано» – 22%, вагалися з відповіддю, обравши варіант «важко сказати» – 1%.
Якщо ставити оцінку поінформованості 1 – «дуже добре»; 2 – «скоріше добре»; 3 – «в рівній мірі добре і погано»; 4 – «скоріше погано»; 5 – «дуже погано», то середня оцінка населення склала – 3,65, що можна інтерпретувати як середній рівень «в рівній мірі добре та погано», але з відхиленням в бік «скоріше погано».

2. На запитання «За останній рік з яких джерел Ви переважно отримували інформацію про діяльність обласної влади?» отримано наступні відповіді (можна було обирати до 3 варіантів відповіді): місцеві газети – 11%; місцеве телебачення – 40%; інтернет-сайти та соціальні мережі – 61%; від друзів та знайомих – 61%; на зустрічах з членами місцевих органів влади – 16%; свій варіант (наприклад, респонденти вказували «з особистих спостережень») – 2%; взагалі не отримували такої інформації – 11%.
Отже на першому місці як канал інформування – інтернет-сайти та соціальні мережі, а також отримання інформації про діяльність органів державного управління області від свого оточення, хоча цей канал часто несе викривлену та неповну інформацію. Переважне використання лише цього каналу є симптомом недостатньо розвинених каналів комунікації між громадою та місцевою владою. Інтернет має рівні позиції з отриманням інформації від безпосереднього соціального оточення. Інформація тут може братися як з сайтів, так і з сторінок у соціальних мережах. Наступну позицію займає місцеве телебачення. Зауважимо, що більш ніж кожен десятий повідомив про відсутність будь-якої інформації про діяльність обласних органів влади. Отримані дані свідчать про необхідність покращення інформування громади, налагодження комунікацій між органами влади та населенням області. Судячи з тих оцінок, які населення ставило в попередньому питанні, запит на отримання інформації в громаді існує, але є й елементи соціальної апатії, пасивності членів громади.

3. У відповідь на запитання «Як Ви оцінюєте рівень впливу громади Вашого міста на прийняття рішень органами обласної влади?» опитані дали наступні відповіді: високий рівень – 0%, середній рівень – 20%, низький рівень – 34%, громада зовсім не бере участі в прийнятті таких рішень – 41%, важко сказати – 5%. Тобто сумарно 75% характеризують вплив громади на прийняття рішень обласною владою – нижче середнього, ще 5% – не змогли дати відповідної оцінки, що є симптомом відчуженості між цим рівнем влади та громадою. Загалом отримані показники можуть пояснюватися як закритістю влади, так і громадською байдужістю населення міста.
Якщо розглядати відповідні оцінки в балах: 1– «високий рівень»; 2 – «середній»; 3– «низький»; 4–«громада зовсім не впливає на прийняття таких рішень», то середня оцінка, яку поставила громада, складе – 3,06. Фактично це «3» – «низький рівень».

4. Також ми запитали: «У які форми впливу громади на прийняття рішень обласною владою були залучені Ви чи Ваші знайомі за останній рік?» (можна було обрати декілька варіантів відповідей) Варіант «участь у зустрічах з місцевими депутатами/депутатом» обрало 23%, «індивідуальні чи колективні звернення до органів міської влади чи окремих депутатів» – 24%, «участь у громадських слуханнях» – 8%, «участь у мітингах та масових акціях» – 24%, «звернення до місцевої влади через ЗМІ» – 1%; «присутність на засіданнях обласної адміністрації» – 11%, «участь в громадських органах при обласній адміністрації» – 7%, свій варіант вказали – 2%. Варіант «ні я, ні моє оточення не брали участі у впливі громади на прийняття рішень обласною владою» обрала абсолютна більшість респондентів – 54%. Видно, що серед опитаних була певна група членів громадської ради при ОДА і активістів. Слід звернути увагу, що «місцеві депутати», це депутати міських рад, а не обласної ради, якої не існує.

5. На питання про те, чи знайомилися опитувані за останні два роки через будь-яке ЗМІ чи інтернет-сайти владних структур з матеріалами з наведеного переліку, отримали наступні відповіді: з прийнятим обласним бюджетом знайомилися 6%, зі звітом про виконання обласного бюджету – 13%, зі статтями про використання коштів обласного бюджету – 11%.

6. 31% опитаних вказали, що на момент опитування, вони потребували інформації/допомоги від обласної адміністрації. Серед тих, хто вказав на подібну потребу 3,2% вказали, що отримання такої допомоги для них цілком доступне та скоріше доступне; 16,1% – в рівній мірі доступне та недоступне; 51,6% – скоріше недоступне, 29,1% – зовсім не доступне.

ТАБЛИЦІ ОДНОВИМІРНОГО РОЗПОДІЛУ


Таблиця 1 Як Ви оцінюєте інформування мешканців міста про роботу та рішення обласної влади?  

Варіанти Абсолютна частота %
дуже гарне 8 2
скоріше гарне 32 8
в рівній мірі гарне і погане 124 31
скоріше погане 144 36
дуже погане 88 22
важко сказати 4 1
Всього 400 100

Таблиця 2 За останній рік з яких джерел Ви переважно отримували інформацію про діяльність обласної влади? (можна було обрати до 3 варіантів) (N=400)  

Джерела інформації Абсолютна кількість % респондентів, що обрали варіант
Міські газети 44 11
Місцеве телебачення 160 40
Інтернет-сайти та соціальні мережі 244 61
Від друзів та знайомих 244 61
На зустрічах з членами місцевих органів влади 64 16
Свій варіант 8 2
Взагалі не отримували такої інформації 44 11

Таблиця 3 Як Ви оцінюєте рівень впливу громади Вашого міста на прийняття рішень органами обласної влади?  

Варіанти Абсолютна частота %
Високий рівень 0 0
Середній 80 20
Низький 136 34
Громада зовсім не впливає на прийняття таких рішень 164 41
Важко сказати 20 5
Всього 400 100


Таблиця 4 У які форми впливу громади на прийняття рішень обласною владою були залучені Ви чи Ваші знайомі за останній рік? (можна обрати декілька варіантів відповідей) (N=400)  

Форми впливу Абсолютна кількість % респондентів, що обрали варіант
Участь у зустрічах з місцевими депутатами/депутатом 92 23
Індивідуальні чи колективні звернення до органів міської влади чи окремих депутатів 96 24
Участь у громадських слуханнях 32 8
Участь у мітингах та масових акціях 96 24
Звернення до місцевої влади через ЗМІ 4 1
Присутність на засіданнях міської ради 44 11
Участь в громадських органах при міській раді 28 7
Свій варіант 8 2
Ні я, ні моє оточення не брали участі у впливі громади на прийняття рішень міською радою 216 54

Таблиця 5.1 За останні два роки чи знайомилися Ви через будь-яке ЗМІ чи інтернет-сайти владних структур з прийнятим обласним бюджетом?  

Варіанти Абсолютна частота %
Так 24 6
Ні 364 91
Важко сказати 12 3
Всього 400 100

Таблиця 5.2 За останні два роки чи знайомилися Ви через будь-яке ЗМІ чи інтернет-сайти владних структур зі звітом про виконання обласного бюджету?   

Варіанти Абсолютна частота %
Так 52 13
Ні 332 83
Важко сказати 16 4
Всього 400 100

Таблиця 5.3 За останні два роки чи знайомилися Ви через будь-яке ЗМІ чи інтернет-сайти владних структур зі статтями про використання коштів обласного бюджету?  

Варіанти Абсолютна частота %
Так 44 11
Ні 344 86
Важко сказати 12 3
Всього 400 100

Таблиця 6 Розподіл відповідей на питання «Чи потребуєте Ви зараз допомоги/інформації від обласної адміністрації?»   

Варіанти Абсолютна частота %
Так 124 31
Ні 276 69
Всього 400 100

Таблиця 7 Розподіл відповідей на запитання «Наскільки доступним є для Вас зараз отримання такої допомоги?» (на це запитання давали відповідь лише ті, хто ствердно відповів на попереднє питання) 

Варіанти Абсолютна частота  %
цілком доступне 4 3,2
скоріше доступне 0 0
в рівній мірі доступне та недоступне 20 16,1
скоріше недоступне 64 51,6
зовсім недоступне 36 29,1
Всього 124 100

Таблиця 8 Освітній рівень опитаних   

Освіта Абсолютна частота %
вища 187 47,9
середня спеціальна 146 37,4
середня 48 12,3
незакінчена середня 8 2,1
початкова 1 0,3
Всього 390 100

Таблиця 9 Соціально-професійна приналежність опитаних (особи, що працюють у декількох місцях, вказували роботу, що дає основний дохід; працюючі пенсіонери, вказують, ким вони працюють на даний момент) 

Соціально-професійна приналежність Абсолютна частота  %
Керівник підприємства, організації чи структурного підрозділу 44 11
Спеціаліст на посаді, що вимагає вищої освіти, в тому числі офіцерський склад ЗСУ, МВС тощо 40 10
Службовець (в т. ч. неофіцерський склад силових відомств та структур) 24 6
Гуманітарна інтелігенція (вчителі, лікарі) 48 12
Підприємець, який має найманих робітників 28 7
«Cамозайнятий» (зайняті індивідуальною комерційною чи виробничою діяльністю) 64 16
Студент, учень коледжу, технічного училища 24 6
Робітник 28 7
Рядовий працівник сфери побутових послуг чи торгівлі (продавець, перукар тощо) 16 4
Безробітний 28 7
Непрацюючий пенсіонер 56 14
Непрацюючий через сімейні чи особисті обставини (декретна відпустка) 0 0
Всього 400 100