Громадська організація «Вибір»

Статут

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Вибір» має статус місцевої неприбуткової громадської організації, є юридичною особою з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має печатку, штампи, розрахунковий та інші рахунки, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді або третейському суді.
1.2. Громадська організація «Вибір» діє на підставі Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання” та цього Статуту.
1.3. Громадська організація «Вибір» здійснює свою діяльність на всій території України.

2. Найменування громадського об'єднання

2.1.Назва громадського об’єднання – громадська організація «Вибір».
Скорочена назва: ГО «Вибір».
Назва англійською: Public organization “Vybir”.

3. Мета та напрями діяльності громадського об'єднання

3.1. Метою громадської організації є добровільне об’єднання громадян України на засадах єдності інтересів для спільної реалізації громадянських прав та свобод.

3.2. Для досягнення вказаної мети громадська організація вирішує наступні завдання:
- впроваджує в життя норми Конституції України, інших законодавчих актів держави;
- формує суспільну правосвідомість учасників громадської організації та населення регіону, як громадян суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;
- реалізує ідею створення громадського суспільства, як основи побудови правової демократичної держави;
- пропагує правові знання, розповсюджує інформацію про права та свободи громадян України та інших держав;
- вивчає громадську думку на території регіону, проводить опитування та узагальнює іншу інформацію, яка має відношення до громадських прав та свобод;
- надає теоретичну та практичну допомогу населенню при підготовці та проведенні виборів в органи влади;
- захищає та представляє інтереси громадян в інших громадських організаціях, державних органах, судах, суб’єктах підприємницької діяльності;
- сприяє екологічним заходам;
- організовує правове та політичне навчання населення.
- здійснює благодійну діяльність та збір добровільних пожертв;
- здійснює видавничу діяльність;
- надає соціальні послуги.

3.3. Для здійснення мети та завдань, визначених в Статуті, громадська організація користується правами:
- представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси та права своїх учасників та інших осіб в державних та громадських органах, судах та інших інстанціях;
- приймати участь та проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації та інше);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- створювати установи, організації, підприємства та інші суб’єкти господарювання;
- отримувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування публічну інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань, згідно законодавства;
- вносити пропозиції в органи влади та управління;
- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої мету та завдання;
- засновувати засоби масової інформації;
- бути учасником громадсько-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
- здійснювати благодійну діяльність та збір добровільних пожертв від мешканців громади та інших осіб, підприємств, установ, організацій;
- надавати соціальні послуги, види соціальних послуг та категорії їх одержувачів встановлюються рішенням Ради громадської організації.
- здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить діючому законодавству України.

4. Порядок набуття і припинення членства у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів

4.1. Членами громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, не обмежені судом в дієздатності, які визнають Статут організації та виконують його вимоги.
4.2. Прийняття в члени громадської організації здійснюється на підставі заяви згідно з вимогами Статуту рішенням загальних зборів або правління.
4.3.Члени громадської організації мають право:
- брати участь у статутній діяльності та заходах ГО «Вибір»;
- брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів ГО «Вибір»;
- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності ГО «Вибір», за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
- мати доступ до фінансових та інших звітів ГО «Вибір»;
- добровільно припиняти членство в ГО «Вибір».
4.4. Члени громадської організації зобов’язані :
- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань ГО «Вибір»;
- приймати безпосередню особисту участь в діяльності громадської організації та в здійснюваних нею заходах, сприяти виконанню статутних завдань ГО «Вибір»;
- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність ГО «Вибір»;
- виконувати вимоги керівних органів ГО «Вибір», відокремленого підрозділу, у якому перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
- з повагою ставитись до Конституції та законів України, активно боротися за громадянські права та свободи.
4.5. Припинення членства в ГО «Вибір» відбувається на підставі письмової заяви члена, поданого до Правління або Загальних Зборів, а також в примусовому порядку - за порушення вимог Статуту або за припинення участі в діяльності громадської організації - за рішенням Загальних Зборів.

5. Повноваження керівника, керівних органів громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень керівних органів громадського об'єднання перед його членами

5.1.Керівними органами ГО «Вибір» є: Загальні Збори членів (далі за текстом - Загальні Збори), Правління. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Правління у тому ж складі або переобрання її.
5.2. Керівними особами є Голова Правління ГО «Вибір», а в разі його відсутності – заступник – один з членів Правління.
5.3.Загальні збори - найвищий керівний орган ГО «Вибір».
До компетенції Загальних Зборів належать:
- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту;
- затвердження програм та основних напрямків діяльності ГО «Вибір»;
- заслуховування звітів статутних органів ГО «Вибір»;
- ухвалення рішення щодо припинення діяльності ГО «Вибір»;
- розпорядження коштами та майном ГО «Вибір»;
- призначення ліквідаційної комісії та її голови;
- обрання Правління строком на один рік;
- обрання Голови Правління строком на три роки;
- обрання Наглядової Ради строком на два роки;
- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб ГО «Вибір» та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;
- вживають заходів відновлення порушених прав членів ГО «Вибір» з боку посадових осіб ГО «Вибір».

5.4. Голова Правління (Голова ГО «Вибір») обирається загальними зборами строком на три роки:
• здійснює загальне керівництво ГО «Вибір», ПравлінняГО «Вибір», приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
• без доручення репрезентує ГО «Вибір» в зовнішніх стосунках, представляє ГО «Вибір» в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені ГО «Вибір», що не суперечать Статуту ГО «Вибір»,чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
• підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
• подає на затвердження Загальними Зборами кандидатури членів правління;
• має право на скликання загальних зборів;
• виконує інші обов'язки покладені на нього Правлінням ГО «Вибір» чи загальними зборами.
У випадку, коли Голова ГО «Вибір» тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує один з членів Правління (заступник), за рішенням Голови ГО «Вибір».

5.5. Правління ГО «Вибір»:
- організує виконання рішень загальних зборів;
- забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;
- керує поточною діяльністю ГО «Вибір»;
- розподіляє обов'язки між членами Правління ГО «Вибір»;
-приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;
- затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
- готує документи загальних зборів;
- займається розробленням та плануванням заходів, вносить зміни до плану заходів;
- ухвалює рішення щодо прийняття у члени ГО «Вибір», виключення з членів;
- ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів ГО «Вибір»;
- засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформаціїмасової інформації, призначає і звільняє їх керівників;
- веде інформаційну політику;
- може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління ГО «Вибір», до роботи яких можуть бути залучені члени ГО «Вибір», які не є членами Правління ГО «Вибір», а також незалежні експерти (спеціалісти).
Кількісний склад Правління ГО «Вибір» визначається Загальними зборами.
Зміни складу Правління та обрання Голови Правління проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Голови ГО «Вибір» (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу Правління можливе також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів ГО «Вибір».
5.6. Наглядова Рада має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів ГО «Вибір».
Наглядова Рада обирається Загальними зборами ГО «Вибір» на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають Голову Наглядової Ради. Члени інших керівних органів і працівники ГО «Вибір» не можуть бути членами Наглядової Ради.
Наглядова Рада має повноваження:
- вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів ГО «Вибір»;
- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів ГО «Вибір» до затвердження Загальними Зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів ГО «Вибір»;
- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів ГО «Вибір», залучати експертів до указаних перевірок.

6. Періодичність засідань і процедура прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку

6.1. Загальні збори скликаються Правлінням ГО «Вибір» не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів ГО «Вибір», 2/3 складу ПравлінняГО «Вибір». Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів ГО «Вибір». Рішення на загальних зборах Приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації ГО «Вибір», звільнення від обов'язків членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів ГО «Вибір».
6.2. Засідання Правління ГО «Вибір» відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Правління ГО «Вибір» або на вимогу 2/3 членів Правління ГО «Вибір» і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.
6.3. Наглядова Рада скликається її головою не менше одного разу на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
6.4. Засідання керівних органів ГО «Вибір» (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління ГО «Вибір» та повідомляє членів ГО «Вибір» не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

7. Порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами

7.1. Правління ГО «Вибір» звітує перед членами громадської організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах.
7.2. Попередньо звіт Правління має бути затверджений Наглядовою Радою.
7.3. Загальні Збори приймають звіт Правління простою більшістю голосів.
7.4. Затверджений звіт Правління оприлюднюється.
7.5. Наглядова рада звітує перед Загальним Зборами один раз на два роки, при складанні своїх повноважень

8. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

Члени громадського об'єднання мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадського об'єднання, Голови Правління, Правління або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

• на дії, бездіяльність або рішення члена громадського об'єднання - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена громадського об'єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів громадського об'єднання, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання який скаржиться, а також члена громадського об'єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язано розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.Скарга, яка потребуєрозгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

• на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів громадського об'єднання - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

9. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання

9.1. Джерелами надходження коштів є :
- добровільні внески громадян та юридичних осіб;
- безповоротна допомога підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності;
- пасивні доходи;
- дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
- благодійна допомога, в тому числі гуманітарна та технічна допомога;
- кошти або майно, які надходять від основної діяльності ГО «Вибір» відповідно до Статуту та законодавства України.
9.2. Громадська організація надає необхідну звітність, передбачену чинним законодавством.
9.3. Громадська організація здійснює господарську діяльність через суб’єкти господарської діяльності, спеціально створені для цієї мети у встановленому законом порядку.   

9.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.     

9.5. Доходи (прибутки) громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

10. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання

Відокремлені підрозділи ГО «Вибір» не є юридичними особами.   

10.1. Відокремлені підрозділи ГО «Вибір» утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту громадського об’єднання. 10.2. Відомості про утворені відокремлені підрозділи ГО «Вибір» подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання.                                                                                                                         

10.3. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються на підставі рішення правління ГО «Вибір» про створення відокремленого підрозділу.

11. Порядок внесення змін до статуту 

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту громадського об’єднання є компетенцією Загальних Зборів. Рішення Загальних Зборів з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Товариства.

12. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску

12.1. Припинення діяльності громадської організації «Вибір» може бути зроблено шляхом його реорганізації або скасування (саморозпуску або примусового розпуску), які здійснюються на підставі рішення загальних зборів членів організації – а при неможливості скликання загальних зборів, таке рішення приймається Радою, або за рішенням суду.                                  12.2.Загальними зборами вирішується питання про майно організації, в порядку та згідно з законами України, які регулюють майнові відносини. Майно, яке залишиться не використаним, передається іншим діючим громадським організаціям або зараховується до доходу бюджету.     

12.3. Суперечки, які виникнуть при скасуванні діяльності громадської організації, врегульовуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку.


Голова правління громадської організації “Вибір” Орел Ігор Євгенович